"Konečne niekto,
       kto rozumie realitám"
"Najlepšie služby
       a právna podpora"

Projektový manažment

V rámci našich poradenských služieb sa už dlhé roky venujeme tiež manažmentu investičných projektov, resp. projektovému manažmentu, kde našim klientom poskytujeme najmä tieto služby:

 

Projektový management investičných projektov produkovaný spoločnosťou Invest - consult, s.r.o. je zostavený najmä z nasledujúcich činností:

 • Vypracovanie investičných a podnikateľských zámerov
 • Zabezpečovanie architektonických štúdií a potrebných dokumentácií, stanovísk a výpočtov, vyjadrení a expertíz
 • Ostatné inžinierske činnosti vo výstavbe
 • Vedenie rokovaní s finančnými inštitúciami, investormi a bankami
 • Zabezpečenie vypracovania porovnávacích rozpočtov a súpisov prác
 • Príprava a predkladanie podkladov pre rozhodovací proces investora
 • Zabezpečenie povolení na zahájenie realizácie investície
 • Inžinierske činnosti vo fáze prípravy realizácie
 • Zabezpečovanie, alebo aktívna účasť na tvorbe súvisiacich zmluvných vzťahov
 • Zabezpečenie súvisiacich marketingových činností
 • Zabezpečenie financovania projektu
 • Výkon činností technického dozoru investora
 • Výkon činností koordinátora realizácie výstavby, riadenie realizácie výstavby
 • Časové harmonogramy
 • Ostatné inžinierske činnosti potrebné v realizačnej fáze
 • Zber a spracovanie realizačnej dokumentácie
 • Prevedenie generálneho odovzdania investície od dodávateľov
 • Zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí a iných prevádzkových povolení
 • Aktualizácia marketingového plánu
 • Aktualizácia podnikateľského plánu
 • Uvedenie investície do prevádzky

V prípade záujmu o naše služby nás môžete kontaktovať:

Ing. Miroslav Smatana

+421 908 728 664